Voorzitten en notuleren

De ALV wordt geleid door de voorzitter van het dagelijks bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt eerst de vicevoorzitter gevraagd om de ALV voor te zitten. Als deze ook verhinderd is, treedt een ander door het dagelijks bestuur aan gewezen bestuurslid als voorzitter op.

De inhoud van de ALV wordt schriftelijk vastgelegd door de secretaris of door een, door het bestuur aangewezen, notulist notulen gemaakt. Deze notulen worden voorlopig vastgesteld door het algemeen bestuur (voorzitters van de commissies en het dagelijks bestuur). Deze voorlopig vastgestelde notulen worden gepubliceerd op de website of op een ander wijze ter kennis van de leden gebracht. In de eerstvolgende reguliere algemene ledenvergadering worden de notulen besproken en vastgesteld.

Terug