Stemgerechtigden

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst. Deze leden, die tijdens de algemene ledenvergadering de meerderjarige leeftijd hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit. Voor elk minderjarig lid is één ouder of verzorger stemgerechtigd. Hij/zij brengt één stem uit. Tenzij het een uitzondering betreft (zie hiervoor de statuten), worden besluiten genomen door instemming van meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.

Ongeldige zijn stemmen die, naar het oordeel van de voorzitter:

  • Blanco zijn;
  • Zijn ondertekend;
  • Onleesbaar zijn; 
  • Een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  • De naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
  • Voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  • Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld

Stemmen gebeurt mondeling, tenzij het personen betreft; dan gebeurt het schriftelijk, tenzij in overleg met de ALV de voorzitter anders bepaalt.
Indien bij een stemming het aantal voor- en tegenstemmen precies in evenwicht is, en het een voorstel betreft dat niet over de verkiezing van personen gaat, is het verworpen.

Terug