Annemarie Dam-Arts

Als je iets overkomen is, praat er dan met iemand over. Het maakt eigenlijk niet uit met wie: je ouders, je trainer, iemand van de leiding/bestuur of een andere meerderjarige. En het maakt ook niet uit wat het precies was: als jij er geen goed gevoel van hebt, dan is het de moeite waarde om erover te praten. Als je het fijner vindt om (eventueel samen met je ouders) te praten met iemand die je eigenlijk niet zo heel goed kent, kun je ook praten met onze vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon binnen AV Wijchen is: Annemarie Dam-Arts. Zij is het aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) naast doping, matchfixing en wellicht fraude. En voor iedereen die over een concreet incident een gesprek wil over het proces.

Let op: Annemarie zal niet zelf inhoudelijk de klacht(en) behandelen, maar ze zal de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Annemarie is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of ze kan je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van NOC*NSF, welke getraind is om inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij/hij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht.

Annemarie is aanspreekpunt voor iedereen!
Voor leden, ouders van leden, bezoekers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen Annemarie en het bestuur verplicht (een deel van) de vertrouwelijkheid te doorbreken. Dat wil zeggen:
1.   elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen
2.   de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit. 

Ernstig feit
Voordat de vertrouwelijkheid opgeheven wordt, zal Annemarie eerst met je praten en uitleggen waarom de vertrouwelijkheid en om je toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van vertrouwelijkheid kan ook gebeuren zonder je toestemming, maar nooit zonder dat jij vooraf geïnformeerd bent èn om je toestemming is gevraagd. Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:

  • er is sprake van een ernstig strafbaar feit;
  • er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of ongewenste situatie te beëindigen;
  • er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;
  • er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt Annemarie het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Als het bestuur dat niet doet, dan is Annemarie verplicht dit zelf te doen. Dan kan ze het niet namens de vereniging doen, maar doet ze dat als privépersoon.

Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Annemarie en jij bespreken samen de mogelijke gevolgen van deze stap en ze verwijst je naar relevante hulpverlening. Ook spreekt ze met je af hoe je op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.

Annemarie maakt een verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. Annemarie beheert dit archief.

Signalen
Ook bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, licht Annemarie het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan is dit niet de verantwoordelijkheid van Annemarie. Ze wordt ook niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar.

Vertrouwenscontactpersoon Overzicht